voorwaarden

 

Artikel 1          Lidmaatschapsduur en beëindiging

Wanneer u lid wordt van NEW YORK GYM is dat na het verstrijken van de overeengekomen lidmaatschapsperiode voor onbepaalde tijd, het contract kan binnen het gekozen contracttermijn niet worden beëindigd. Het contracttermijn bestaat uit hele maanden, indien u lid wenst te worden binnen een lopende maand, verlengt u automatisch het contract met het restant van de maand waarin u besluit lid te worden. NEW YORK GYM hanteert een opzegtermijn van slechts 1 kalendermaand. Indien u het lidmaatschap niet heeft opgezegd voordat uw contractstermijn is verstreken, wordt het lidmaatschap stilzwijgend telkens met 1 maand verlengd, ook wanneer u geen gebruik maakt van het lidmaatschap. Indien u niet op tijd schriftelijk opzegt, blijft u verplicht de betaling op tijd te voldoen. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor tijdige opzegging. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen geschieden d.m.v. het uitschrijfformulier dat aan de receptie in de club verkrijgbaar is. Opzegging per mail is niet mogelijk; we hebben van u een handtekening nodig.

 

Artikel 2          Betaling

Lidmaatschapsgelden dienen vóór het begin van de nieuwe betalingstermijn te worden voldaan via automatische incasso. NEW YORK GYM is gerechtigd het tarief tussentijds te wijzigen op grond van de landelijke economische ontwikkelingen. Voor elke stornering die plaats vindt is NEW YORK GYM gerechtigd een bedrag van € 10,00 aan administratiekosten in rekening te brengen. Bij gebreke van (tijdige) betaling is NEW YORK GYM gerechtigd om 15% buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Inschrijfgeld bedraagt eenmalig 25 euro.

 

Artikel 3          Deactivering/ vakantie

Indien u als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat bent van de faciliteiten geboden door NEW YORK GYM gebruik te maken, is het mogelijk op vertoon van een medische verklaring het lidmaatschap tijdelijk te deactiveren. NEW YORK GYM biedt geen mogelijkheid tot het deactiveren van het lidmaatschap voor vakantiedoeleinden.

 

Artikel 4          Lidmaatschap en legitimatie

Bij het afsluiten van het lidmaatschap bent u verplicht een geldig legitimatiebewijs te tonen. NEW YORK GYM mag daarvan het documentnummer opnemen in haar administratiesysteem. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

Artikel 5          Openingstijden

NEW YORK GYM is te allen tijde gerechtigd de gebruikstijden te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt NEW YORK GYM het recht de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van lidmaatschapskosten. U bent verplicht vóór sluitingstijd het pand te hebben verlaten.

 

Artikel 6          Kleding/ textielvoorschriften

In de sportruimtes dient u te allen tijde in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen en het gebruik van een handdoek is verplicht. Bent u uw handdoek vergeten, dan bieden we u de mogelijkheid er één van ons te huren. Hoofddeksels zijn niet toegestaan. Uitzonderingen hierop zijn hoofdbedekkingen die om geloofsredenen gedragen worden, mits deze de veiligheid niet in gevaar brengen. Ook baseballcaps zijn toegestaan, omdat deze door hun vaste vorm geen risico lopen om verstrikt te raken.

 

Artikel 7          Zonnebanken en Sauna

Na gebruik van de zonnebank bent u verplicht deze met de daarvoor in de ruimte aanwezige schoonmaakmiddelen te reinigen. In de sauna is het gebruik van badslippers verplicht. Zwemkleding/ ondergoed is niet toegestaan en u moet een schone handdoek gebruiken om op te zitten.

 

Artikel 8          Orde/ instructievoorschriften

Het is niet toegestaan binnen de club drugs, dan wel stimulerende middelen te gebruiken of te verkopen. Gebruik of verkoop van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het lidmaatschap, zonder dat u enig recht heeft op restitutie van het lidmaatschapsgeld. U dient zich te houden aan de door NEW YORK GYM gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding is NEW YORK GYM gerechtigd u de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen en het lidmaatschap per direct te beëindigen, zonder dat u enig recht heeft op restitutie van het lidmaatschapsgeld.

 

Artikel 9          Materiaalgebruik

Er wordt van u verwacht dat u het aan u ter beschikking gestelde materiaal op een correcte manier gebruikt. Wat wil zeggen dat u dumbbells en schijven na gebruik opruimt, niet op de grond laat vallen maar met passende voorzichtigheid terugplaatst. Barbells en dumbbells mogen niet op bankjes neergelegd worden, vanwege mogelijke beschadiging van de apparatuurbekleding.

 

Artikel 10        Taalgebruik

Binnen NEW YORK GYM wordt iedereen met respect behandeld. Iedere bezoeker heeft het recht om op een veilige en plezierige wijze te kunnen sporten, ongeacht zijn/haar herkomst, seksuele gerichtheid, geslacht etc. Intimidatie, bedreiging, belediging en discriminatie worden niet getolereerd. U wordt daarom verzocht binnen NEW YORK GYM geen andere taal te voeren dan Nederlands of Engels. Dit om te bewerkstelligen dat iedereen elkaar kan verstaan en niemand zich geïntimideerd hoeft te voelen.

 

Artikel 11        Veiligheid en aansprakelijkheid

Het gebruik van de faciliteiten binnen NEW YORK GYM geschiedt geheel voor eigen risico. NEW YORK GYM wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schadeveroorzakende gebeurtenissen.

 

Artikel 12        Conformering overeenkomst

De lidmaatschaphouder/ster verklaart door ondertekening van deze lidmaatschapsovereenkomst de door NEW YORK GYM opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. NEW YORK GYM is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt de toegang, voor en door NEW YORK GYM te bepalen duur te ontzeggen, zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde lidmaatschapsgelden.

 

Artikel 13        Overige bepalingen

Alle gevallen en/ of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van NEW YORK GYM beoordeeld en beslist.